Niyam ( Niyama )

Niyam (Niyama)
Source: Yoga Sutras of Patañjali

Niyam (Niyama) are:

Shaucha

Santosha

Tapas

Svadhyaya

Ishvarapranidhana

Rajesh

No comments:

Post a Comment